Při nákupu nad 500 Kč 🎁 dárek za 1 Kč.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost PRESCO GROUP, a.s., se sídlem Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4, IČ 639 85 161, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070, zpracovává v rámci kupní smlouvy následující osobní údaje kupujících:
  V případě jednotlivce:
  • Jméno, příjmení
  • Emailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • Adresu
  v případě společnosti:
  • Jméno, příjmení
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • IČ, DIČ
  • Adresu sídla
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
 • čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • Společnost PRESCO GROUP, a.s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou
 • Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
 • Poskytovatel marketingového softwaru: ECOMAIL.CZ, s. r. o se sídlem Praha, Na Zderaze 15, PSČ: 120 00, IČ: 02762943.
 • Poskytovatel služby: SHOPIFY INT, se sídlem 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Na emailovou adresu vám budou společností PRESCO GROUP, a.s. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností PRESCO GROUP, a.s. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 • Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
 • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů při registraci

 1. Společnost PRESCO GROUP, a.s., se sídlem Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4, IČ 639 85 161, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070, zpracovává v rámci registrace do tohoto uživatelského účtu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • adresu.
 • Emailovou adresu, jméno a příjmení je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, takové zpracování je možné na základě vašeho souhlasu a je umožněno čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností PRESCO GROUP, a.s. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.
  Emailová adresa bude v případě vyjádření vašeho souhlasu zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let.
  Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran, pokud mezi vámi a PRESCO GROUP, a.s. dojde k uzavření takové smlouvy. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
  • čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží u společnosti PRESCO GROUP, a.s. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude společností PRESCO GROUP, a.s. uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno společností PRESCO GROUP, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • Poskytovatel marketingového softwaru: ECOMAIL.CZ, s. r. o se sídlem Praha, Na Zderaze 15, PSČ: 120 00, IČ: 02762943.
 • Poskytovatel služby: SHOPIFY INT, se sídlem 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada.
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu kdykoliv zpět, vezměte však, prosíme, na vědomí, že pokud jste již u společnosti objednal zboží, společnost může být nadále vaše osobní údaje povinna či oprávněna zpracovávat a že zpětvzetí souhlasu bude mít za důsledek smazání uživatelského účtu,
  • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Udělení souhlasu se zasíláním newsletterů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti PRESCO GROUP, a.s., se sídlem Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4, IČ 639 85 161, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala váš osobní údaj - emailovou adresu.
  2. Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.
  3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let od přihlášení k zasílání, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností PRESCO GROUP, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
  • Poskytovatel marketingového softwaru: ECOMAIL.CZ, s. r. o se sídlem Praha, Na Zderaze 15, PSČ: 120 00, IČ: 02762943.
  • Poskytovatel služby: SHOPIFY INT, se sídlem 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře

  1. Společnost PRESCO GROUP, a.s., se sídlem Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4, IČ 639 85 161, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070, zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) vaše následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení;
  • Emailovou adresu
  • Dotaz
  v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
  • Jméno, příjmení a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Vámi a společností PRESCO GROUP, a.s.
  • Zpracování osobních údajů je prováděno společností PRESCO GROUP, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
  • Poskytovatel marketingového softwaru: SmartSelling a.s., se sídlem Brno - Bohunice, Netroufalky 797/5, PSČ 625 00, IČ: 29210372.
  • Poskytovatel služby: RELIGIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Spojů 835/2, PSČ 708 00, IČ: 27786366.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Co hledáte?

  Košík